ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน

รหัสผ่านต้องประกอบด้วย
ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร    อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว    ตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว   
อักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว  โดยอักขระพิเศษที่สามารถใช้ได้คือ @ # $ % ! _ * 


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*