Showing 1 – 15 of 188 results

Rainny

Rainny หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร รัศมีฉีด 2.0-5.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Rainny-C

Rainny-C หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี หรือมินิวาล์ว รัศมีฉีด 2.0-5.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Rainny-M

Rainny-M หัวมินิสปริงเกลอร์ + ฝาครอบ 1/2" เกลียวใน รัศมีฉีด 2.0-5.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Rainny Set

Rainny Set หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมขาปัก MSM 40 ซม. รัศมีฉีด 2.0-5.0 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Super Rain

Super Rain หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร รัศมีฉีด 2.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และแรงดัน

มินิสปริงเกลอร์

Super Rain-C

Super Rain-C หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อฝาครอบพีวีซี รัศมีฉีด 2.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และแรงดัน

มินิสปริงเกลอร์

Super Rain-P

Super Rain-P หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อพีวีซี รัศมีฉีด 2.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และแรงดัน

มินิสปริงเกลอร์

Super Rain-Cup

Super Rain-Cup หัวมินิสปริงเกลอร์ + ฝาครอบพีวีซี 1/2" รัศมีฉีด 2.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และแรงดัน

มินิสปริงเกลอร์

Super Rain Set

ชุด Super Rain พร้อมขาปัก ดิน 40 ซม. และสายยาว 60 ซม. รัศมีฉีด 2.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และแรงดัน

มินิสปริงเกลอร์

Pro-1

Pro 1 หัวมินิสปริงเกลอร์ ชนิดต่อสายไมโคร รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-1 Set

Pro-1 Set ชุด Pro 1 พร้อมขาปักดิน 40 ซม. รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-1 Set+

Pro-1 Set+ ชุด Pro 1 พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80 ซม. รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-1V

Pro-1V หัวมินิสปริงเกลอร์ พร้อมวาล์วปรับปริมาณน้ำ รุ่น Pro-1V รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-1V Set

Pro-1V Set ชุด Pro-1V พร้อมขาปักดิน 40 ซม. และสายยาว 60ซม. รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Pro-1V Set+

Pro-1V Set+ ชุด PRO-1V พร้อมขาปักดิน 60 ซม. และสายยาว 80ซม. รัศมีฉีด 1.0-3.5 เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ และสีหัวฉีด

มินิสปริงเกลอร์

Showing 1 – 15 of 188 results